6:04 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: KİV DF Subscribe to KİV DF

kivdf1

Əməkdaşlıq pedaqogikası: demokratizm, bərabərlik və pArtnyorluq

(əvvəli ötən saylarımızda) Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda sinifdə münasibətlərin humanistləşdirilməsi şəraitində müəllimin sosial-psixoloji portreti aşağıdakı cizgilərlə təsvir olunur: – Müəllim hər bir...
kivdf1

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİNİN SEHRİNDƏ

(əvvəli ötən saylarımızda) Müəlliflər məktəblərin birində test üsulu ilə uşaqların əqli inkişaf səviyyəsini öyrənirdilər. Təsadüfi say seçimi əsasında iki şagird qrupu ayırd etdilər. Birinci qrup şagirdləri...
kivdf1

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİNİN SEHRİNDƏ

(əvvəli ötən saylarımızda) Dünya təcrübəsində təlimin diferensasiyasının da müxtəlif formaları əmələ gəlmişdir. Əvvəllər qomegen qrupları daha çox maraq sahəsinin xüsusiyyətlərinə görə təşkil edirdilər....
kivdf1

MARAQ VƏ İRADƏ

(əvvəli ötən saylarımızda) Müəllim təlim prosesində uşağın potensial imkanlarını sadəcə olaraq nəzərə almır, onları zəruri surətdə inkişaf etdirir, təkmilləşdirir, zənginləşdirir. Şagirdin bir şəxsiyyət kimi...
kivdf1

MARAQ VƏ İRADƏ

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu aşağıdakı priyomların köməyilə əldə edilir: a) şagirdlərə elə tapşırıq verilir ki, ancaq müvafiq mövzunu öyrənməklə onu həll etmək olar; b) müəllim təklif olunan mövzunun nəzəri...
kivdf1

MARAQ MÜƏLLİM ÜÇÜN ARXİMED LİNGİDİR

Müəllif Uaytxedin tərifi baxımında göstərir ki, sərvət “bilik” kateqoriyası deyil, “məna” kateqoriyasıdır. Ənənəvi didaktik sistem əslində “məna” kateqoriyasına deyil, “bilik” kateqoriyasına söykənir....
kivdf1

MARAQ MÜƏLLİM ÜÇÜN ARXİMED LİNGİDİR

Təkrar edirik: şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması – təhsilin humanistləşdirilməsinin başlıca yollarından biridir. Şagirdin yaxşı oxumaq istəməsi psixoloji...
kivdf1

TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ: ƏSAS İDEYALAR

(əvvəli ötən saylarımızda) Psixoloji tədqiqatların nəticələri belədir. Onlar uşaq, yeniyetmə və gənclərin psixologiyasında da bilavasitə əks olunur. Şagird bir şəxsiyyət kimi müxtəlif amillərin kəsişdiyi mürəkkəb...
kivdf1

TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ: ƏSAS İDEYALAR

(əvvəli ötən saylarımızda) Dünyanın böyük sənətçiləri, elm və texnika korifeyləri zamanı qabaqlayan bu bənzərsiz sözləri nə qədər təntənə ilə söyləsələr də, onlar vaxtında eşidilməyib, eşidilsə də onları...
kivdf1

TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ: ƏSAS İDEYALAR

Birinci ideya: inkişafın psixologiyası və pedaqogikası məsələləri Uşaqların inkişafı haqqında təsəvvürlərin tarixi qədimdir. Güzəran psixologiyasında hətta özünəməxsus yaş normativləri də əmələ gəlmişdi. El-obada...