3:08 pm - Şənbə Oktyabr 20, 4463

ARXİV: KİV DF Subscribe to KİV DF

kivdf1

MARAQ VƏ İRADƏ

(əvvəli ötən saylarımızda) Bu aşağıdakı priyomların köməyilə əldə edilir: a) şagirdlərə elə tapşırıq verilir ki, ancaq müvafiq mövzunu öyrənməklə onu həll etmək olar; b) müəllim təklif olunan mövzunun nəzəri...
kivdf1

MARAQ MÜƏLLİM ÜÇÜN ARXİMED LİNGİDİR

Müəllif Uaytxedin tərifi baxımında göstərir ki, sərvət “bilik” kateqoriyası deyil, “məna” kateqoriyasıdır. Ənənəvi didaktik sistem əslində “məna” kateqoriyasına deyil, “bilik” kateqoriyasına söykənir....
kivdf1

MARAQ MÜƏLLİM ÜÇÜN ARXİMED LİNGİDİR

Təkrar edirik: şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması – təhsilin humanistləşdirilməsinin başlıca yollarından biridir. Şagirdin yaxşı oxumaq istəməsi psixoloji...
kivdf1

TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ: ƏSAS İDEYALAR

(əvvəli ötən saylarımızda) Psixoloji tədqiqatların nəticələri belədir. Onlar uşaq, yeniyetmə və gənclərin psixologiyasında da bilavasitə əks olunur. Şagird bir şəxsiyyət kimi müxtəlif amillərin kəsişdiyi mürəkkəb...
kivdf1

TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ: ƏSAS İDEYALAR

(əvvəli ötən saylarımızda) Dünyanın böyük sənətçiləri, elm və texnika korifeyləri zamanı qabaqlayan bu bənzərsiz sözləri nə qədər təntənə ilə söyləsələr də, onlar vaxtında eşidilməyib, eşidilsə də onları...
kivdf1

TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ: ƏSAS İDEYALAR

Birinci ideya: inkişafın psixologiyası və pedaqogikası məsələləri Uşaqların inkişafı haqqında təsəvvürlərin tarixi qədimdir. Güzəran psixologiyasında hətta özünəməxsus yaş normativləri də əmələ gəlmişdi. El-obada...
kivdf1

Yeni pedaqoji təfəkkürün başlıca prinsipləri

Müasir təhsil konsepsiyasında fundamental axtarışlar əsasında nəinki elmi-nəzəri, həm də praktik baxımdan böyük əhəmiyyətə malik olan prinsiplər bərqərar olmuşdur. Əsas prinsiplərə görə, şagirdin bir şəxsiyyət...
kivdf1

Müasir dərs və şəxsiyyət

C.Bruner və onun əməkdaşları «şəxsiyyət amili»nin idrak proseslərinə təsirini göstərən maraqlı eksperimentlər aparmışlar. Məsələn, bir eksperiment zamanı uşaqlara müxtəlif vaxtlarda-dekabr ayının 5 də, 21-də və...
kivdf1

Müasir dərs və şəxsiyyət

(əvvəli ötən sayımızda) Ənənəvi didaktik sistemin alternativi kimi yeni pedaqoji təfəkkür formalaşırdı… …Və formalaşdı da! Maarifçilik əsri artıq qurtarır, təhsil əsri başlayırdı. Maarifçilik konsepsiyası...
kivdf

«Ağ lövhə» anlamının sİrrİ

(əvvəli ötən sayımızda) Məktəbdə daha çox avara, intizamsız, «çətin» uşaq adı ilə məşhurlaşmış şagirdlərdən uzaq qaçırlar, onlarla oynamırlar, birlikdə dərs hazırlamırlar. Sosiometrik terminlə desək, bu şagirdlər...