5:47 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: MƏKTUBLAR Subscribe to MƏKTUBLAR

Kurikulumda əsas pedaqoji anlayışlar

Kurikulumun tətbiq olunduğu bir vaxtda yeni peadqoji anlayışlarla rastlaşmağımız reallıq kimi dəyərləndirilməlidir. Müşahidələr göstərir ki, kurikulumda təsbit olunan əsas pedaqoji anlayışların mahiyyətini bilmədikdə...

Fenomen şəxsiyyət

Heydər Əliyev – 90 Bildiyimiz kimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin adı dünyanın ən parlaq, ən nüfuzlu və fenomen şəxsiyyətlərinin adları ilə yanaşı çəkilir. O, yaşadığı dövrdə möhtəşəmliyi və əzəmətilə...

Mən azərbaycanlıyam

Heydər Əliyev – 90 Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Məlumunuz olduğu kimi, Azərbaycanın 1960-cı illərin sonundan başlanan və XXI əsrə adlayan tarixinin otuz beş illik bir dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin...

Qurucu, lider, vətəndaş

Hər bir xalq görkəmli şəxsiyyətləri ilə tanınır. Onlar xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirir. Ölkəmiz bəşəriyyətə verdiyi tarixi şəxsiyyətləri ilə daim öyünüb,...
Heydər

Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur

Dünyada müxtəlif xalqların tarixində, taleyində günəş kimi parlayan, millətin gələcəyinə işıq saçan tarixi simalar mövcud olur. Belə şəxsiyyətlər dərin zəkası və uzaqgörənliyi ilə seçilir, elə işlər görürlər...

İKT və interaktiv təlim üsulları ilə enerjiyə qənaətin təbliği təcrübəsindən

Enerjiyə qənaət, enerji resurslarından səmərəli istifadə günümüzün ən vacib problemlərindəndir. Buna bariz nümunə olaraq SPARE beynəlxalq layihəsini göstəmək olar. İşdə məqsədimiz enerji istehsalı, energetik mənbələr,...

Yeniyetmələrin kompyuter Təhlükəsizliyi

İnsan əməyini yüngülləşdirən vəsaitlərdən biri də kompyuterdir. Bu gün kompyuter həyatımızın hər bir sahəsində geniş tətbiq olunur. Elə buna görə də şagirdlərə kompyuter haqqında düzgün elmi biliklər aşılamaq,...

Riyazi modelləşdirmə bacarığı elmləri öyrənmək üçün universal açardır

Müasir təhsil orta məktəbdə şagirdləri hərtərəfli inkişaf etdirmək, onlarda dünyəvi elmlər haqqında təsəvvür yaratmaqla, gələcək həyat yollarını seçmələri üçün istiqamət verir. Müasir elmin və təhsilin inkişafı...

DÖVLƏT PROQRAMI UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR

Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliy-yətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz. Heydər ƏLİYEV Bir sıra islahatlar 1999-cu ildən müstəqillik əldə etdikdən sonra...

Boz Oğuzun yurdunda TARİX BAYRAMI

 Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi müvafiq qərar əsasında ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, fənn müəllimlərinin, şagirdlərin, dərnək rəhbərlərinin tədris prosesində və sinifdənxaric...