8:55 pm - Cümə axşamı Yanvar 19, 2017

ARXİV: DƏRS -RİYAZİYYAT Subscribe to DƏRS -RİYAZİYYAT

Şəkil

Riyaziyyat dərslərində İKT-dən istifadənin üstünlükləri

Azərbaycan Respublikasında yürüdülən təhsil siyasətinin tərkib hissəsi olan təhsil islahatı müəllimin üzərinə yeni vəzifələr qoyur. Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, onun strukturunda baş verən yenilikləri izləməklə...
Şəhla Həsənova,      
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu 246 nömrəli məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi

RİYAZİYYATDAN DƏRS NÜMUNƏSİ “Sahənin ölçülməsi”

Mövzu:“Sahənin ölçülməsi” Standart: 4.1.1.Ölçmənin nəticəsinin ölçü vahidindən və ölçmə alətindən asılılığını başa düşür, ölçmədə bunları nəzərə alır. 4.2.1.Ölçmələr aparmaqla bəzi fiqurların...
Şəkil

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş riyaziyyat dərsi

Azərbaycan təhsili ilə bağlı keçirilən islahatlar bu gün hamımıza məlumdur. Bu islahatlar təhsilin bütün sahələrini əhatə edir.Bu islahatlar nəticəsində biz müəllimlər bütün çətinliklərdən çıxış yolu tapmaqğa...
Şəkil

Müsbət və mənfi ədədlər

Mövzu: “Müsbət və mənfi ədədlər” Standart: 1.1.1. Tam ədədləri oxuyur və yazır. Təlim nəticəsi: Müsbət və mənfi ədəd anlayışını qavradığını nümayiş etdirir. İş forması: Kollektiv və qruplarla iş. İş...
Şəkil

Ümumiləşdirici dərs

(Riyaziyyat IV sinif) Mövzu: Ümumiləşdirici dərs Standart: 3.2. Həndəsi fiqurların xassələrini bilir və onlardan çalışmaların həllində istifadə edir. Standart: 4.2.8. Sahə və perimetrin tapılmasına aid məsələləri həll...
Şəkil

Vurma və bölmə

Riyaziyyat- III sinif Mövzu: Vurma və bölmə Məzmun standartları: 1.3.4. Vurma əməlində hesablamalarda istifadə edir 1.3.5. 1000 dairəsində ikirəqəmli və üçrəqəmli ədədləri birrəqəmli ədədə vurur və bölür, nəticənın...
Şəkil

“Sahələrin ölçülməsı” mövzusunun tədrisi

Mövzu: Sahələrin ölçülməsı Standart: 4.1.1. Ölçmənin nəticəsinin ölçü vahidindən və ölşmə alətindən asılılığını başa düşür,ölçmədə bunları nəzərə alir. 4.2.1. Ölçmələr aparmaqla bəzi fiqurların...
HƏSƏNOVA  Şəhla Ramazan qızı,
 Binəqədi rayonu 246 saylı məktəb-liseyin  riyaziyyat müəllimi

Çoxluq anlayışı

Çoxluq riyaziyyatın ilk riyazi anlayışlarindan biridir. O müxtəlif obyektlərin (kitabların, dəftərlərin, qoyunların, atların, uiduzların, ədədlərin, fiqurların və s) toplusudur. Çoxluğu əmələ gətirən obyekt onun elementi...
Şəkil

Yaradıcı xarakterli ev tapşırıqları

Riyaziyyat ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm fənlərdən biridir. İbtidai siniflərdə riyaziyyat fənninin öyrədilməsi düşüncə, məntiqi mühakimə, ümumiləşdirmə və s. qabiliyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə...
Şəkil

VII sinifdə riyaziyyatdan “Çoxhədli və onun standart şəkli” mövzusunun dərs planı

Mövzu: Çoxhədli və onun standart şəkli Standart: 2.2.1. Çoxhədlilər üzərində toplama, çıxma və vurma əməllərini yerinə yetirir. Təlim məqsədi: Çoxhədlini tanıyır və standart şəklə gətirir. İş forması: kollektivlə...