3:11 pm - Cümə Noyabr 24, 2648

ARXİV: DERS-KİMYA Subscribe to DERS-KİMYA

Rəvan MƏMMƏDOV, Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Lisey-Məktəb Kompleksinin kimya müəllimi, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi

KİMYA FƏNN KURİKULUMU ÜZRƏ TƏLİM STRATEGİYALARI İŞ TƏCRÜBƏMDƏ

Kimya fənn kurikulumu üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin dərs prosesində gözlənilməsi çox vacibdir. Mən qruplar və ya cütlər daxilində şagirdlərin vəzifə bölgüsünü müəyyənləşdirərkən onların...
Naxçıvan Muxtar Respublikası

İNTERAKTİV DƏRS

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü münasibətilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 1 dərs saatı ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunub, Heydər Əliyev muzeyi ilə əlaqə...
Cədvəl

KİMYA FƏNNİNDƏN KURİKULUM ÜZRƏ DƏRS NÜMUNƏSİ

Azərbaycan təhsil sistemində “Kurikulum” yeni bir anlayışdır və o, təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin təşkilini və həyata keçirilməsini əks etdirən konseptual sənəd kimi başa düşülür. Yəni lahiyə...

Kimya fənninin tədrsində rollu oyunlardan istifadə

“Uşaqlar dərk etməzdən əvvəl nümunəni götürürlər”. (Y.A.Komenski) Dahi rus alimi və ictimai xadimi, kimyaçı, fizik, iqtisadçı, texnoloq, geoloq, metereloq, pedaqoq, ensiklopediyaçı, ilk “Üzvi kimya” dərsliyinin müəllifi,...
Cədvəl 2

Kimya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Doymuş aldehidlərin alınması və tətbiqi” Standart: 1.1.1. Oksigenli azotlu birləşmələrdə atomların qarşılıqlı təsirini izah edir. Məqsəd: Doymuş aldehidlərin alınması və kimyəvi xassələrinə aid sadə...
Şəkil

VII SİNİFLƏRDƏ KİMYANIN İNTEQRATİV TƏDRİSİNƏ DAİR

Müasir dünyada surətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər təlim prosesində də yeniliklər etmək zərurəti yaradır. Təlimin stimullaşdırılmasında, şagirdlərin fəallığının təmin edilməsində və şagirdlərin...
Şəkil

Kimyəvi elementlərin dövri sistemi

Kimyəvi elementlər və elementlərin dövri sistemi cədvəlinə maraq həmişə böyük olub. Qeyd etməliyik ki, dövri cədvəl bəşəriyyətin ən böyük kəşflərindən biridir. 1869-cu ildə məşhur rus alimi Dmitri İvanoviç Mendeleyev...
Şəkil

Oksigen kimyəvi element və bəsit maddə kimi

Mövzu: “Oksigen kimyəvi element və bəsit maddə kimi” Standart: 1.2.1. Atomun tərkibini, atom-molekul təlimini izah edir. 3.2.1. Sadə molekulların modellərini hazırlayır. Məqsəd: 1. Oksigeni kimyəvi element və bəsit maddə...
Şəkil

Kimya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Avоqadrо qanunu. Qazların molyar həcmi” Standart: 1.2.2.; 1.3.1. Məqsəd: 1. Avoqadro ədədi anlayışının mahiyyətini izah edir. 2. Maddə miqdarının Avoqadro ədədi ilə əlaqəsini şərh edir. 3.Avoqadro sabiti...
Şəkil

Kimya elm, yoxsa bir həyat fənni kimi?

Təhsildə təbiət fənlərinin tətbiqi yeniyetmə gənclərin müstəqil həyata hazırlanması, onların gələcəkdə şəxsiyyət kimi formalaşması üçün əsas komponentlərdən biridir. Xüsusilə, kimyanın insanların dünyagörüşünün...