4:36 pm - Çərşənbə İyul 26, 2017

ARXİV: DERS-KİMYA Subscribe to DERS-KİMYA

Cədvəl

KİMYA FƏNNİNDƏN KURİKULUM ÜZRƏ DƏRS NÜMUNƏSİ

Azərbaycan təhsil sistemində “Kurikulum” yeni bir anlayışdır və o, təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin təşkilini və həyata keçirilməsini əks etdirən konseptual sənəd kimi başa düşülür. Yəni lahiyə...

Kimya fənninin tədrsində rollu oyunlardan istifadə

“Uşaqlar dərk etməzdən əvvəl nümunəni götürürlər”. (Y.A.Komenski) Dahi rus alimi və ictimai xadimi, kimyaçı, fizik, iqtisadçı, texnoloq, geoloq, metereloq, pedaqoq, ensiklopediyaçı, ilk “Üzvi kimya” dərsliyinin müəllifi,...
Cədvəl 2

Kimya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Doymuş aldehidlərin alınması və tətbiqi” Standart: 1.1.1. Oksigenli azotlu birləşmələrdə atomların qarşılıqlı təsirini izah edir. Məqsəd: Doymuş aldehidlərin alınması və kimyəvi xassələrinə aid sadə...
Şəkil

VII SİNİFLƏRDƏ KİMYANIN İNTEQRATİV TƏDRİSİNƏ DAİR

Müasir dünyada surətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər təlim prosesində də yeniliklər etmək zərurəti yaradır. Təlimin stimullaşdırılmasında, şagirdlərin fəallığının təmin edilməsində və şagirdlərin...
Şəkil

Kimyəvi elementlərin dövri sistemi

Kimyəvi elementlər və elementlərin dövri sistemi cədvəlinə maraq həmişə böyük olub. Qeyd etməliyik ki, dövri cədvəl bəşəriyyətin ən böyük kəşflərindən biridir. 1869-cu ildə məşhur rus alimi Dmitri İvanoviç Mendeleyev...
Şəkil

Oksigen kimyəvi element və bəsit maddə kimi

Mövzu: “Oksigen kimyəvi element və bəsit maddə kimi” Standart: 1.2.1. Atomun tərkibini, atom-molekul təlimini izah edir. 3.2.1. Sadə molekulların modellərini hazırlayır. Məqsəd: 1. Oksigeni kimyəvi element və bəsit maddə...
Şəkil

Kimya fənnindən dərs nümunəsi

Mövzu: “Avоqadrо qanunu. Qazların molyar həcmi” Standart: 1.2.2.; 1.3.1. Məqsəd: 1. Avoqadro ədədi anlayışının mahiyyətini izah edir. 2. Maddə miqdarının Avoqadro ədədi ilə əlaqəsini şərh edir. 3.Avoqadro sabiti...
Şəkil

Kimya elm, yoxsa bir həyat fənni kimi?

Təhsildə təbiət fənlərinin tətbiqi yeniyetmə gənclərin müstəqil həyata hazırlanması, onların gələcəkdə şəxsiyyət kimi formalaşması üçün əsas komponentlərdən biridir. Xüsusilə, kimyanın insanların dünyagörüşünün...
Şəkil

KİMYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ FƏAL TƏLİM ÜSULLARININ TƏTBİQİ TƏLİM NƏTİCƏLƏRİNİ YÜKSƏLDİR

Fənn: Kimya. Sinif: 7 Mövzu: “Fiziki və kimyəvi hadisələr” Alt standart: 2.1.1; 2.2.1. Məqsəd: 1. Fiziki və kimyəvi hadisələri bir-birindən fərqləndirir. 2. Fiziki hadisələri sərbəst şəkildə izah edir. 3. Kimyəvi hadisələri...
Şəkil

Oksigenin kimyəvi xassələri

Fənn: Kimya Sinif: VII Dərsin mövzusu: Oksigenin kimyəvi xassələri. Standart: 2.1.1. Kimyəvi reaksiyaların əlamətlərini, əsas tiplərini, baş vermə səbəbi izah edir. 2.2.1. Sadə reaksiyaların tənliklərini tərtib edir. Məqsəd:-...