9:59 pm - Cümə Yanvar 20, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - XARİCİ DİL

Esmira Tağızadə,
Sumqayıt şəhəri, 31 nömrəli tam 
orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Dərsdə idrak fəallığı reallaşmalıdır

Fəal və interaktiv təlimə əsaslanan şagirdlərin idrak fəallığının təmin olunması müəllimin səriştəsi və peşəkarlığı ilə həyata keçirilir. Təlim prosesində idrak fəaliyyətin təşkili və idarə olunması metodlarının...
Tapşırıq

Öyrətdikdə daha çox öyrənirik

Artıq altı ildir ki, Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil pilləsində yeni fənn kurikulumları tətbiq olunur. İbtidai təhsil səviyyəsini yeni fənn kurikulumlarına əsasən başa vuran bu şagirdlər artıq ümumi orta təhsil...
TV

Müasir ingilis dili dərsi

Azərbaycan Respublikasının orta ümumtəhsil məktəblərinin ingilis dili proqramında baş verən əsaslı dəyişikliklər və hazırda həyata keçirilən kurikulum islahatı respublikanın dünya ölkələrinə inteqrasiyası tədris...
Aygun Məmmədova,
Xətai rayonu 95 N-li tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

Xarici dilin əlaqəli tədrisinə dair

Təhsilimiz artıq öz prioritetlərini dəqiq müəyyənləşdirmişdir. Sabitləşmiş təhsil prinsipləri əsasında yeni mərhələyə qədəm qoyaraq çoxprofilli təlimi əsas götürmüşdür. Bu prinsiplərdən biri və bəlkə də...
Şəkil

My Family

II Sinif. Grade II Unit, Bölmə : My Family Topic, Mövzu : I love my family. Aims, Məqsədlər: Ailə üzvülərini şəkildə göstərmək. > Ailə üzvülərini adlandırmaq. > Ailə üzvülərinin adlarını tələffüz edir. >...

Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifi üçün “İngilis dili” dərsliyi haqqında

XXI əsrin başlanğıcı Azərbaycan təhsilində yeni bir səhifə açdı. Baş verən fundamental dəyişikliklər xalqımızın sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında öz əksini tapdı. Bu gün Azərbaycan təhsilində müəllim...
Motivasiya

Is lesson planning important for teachers?

As we know, Azerbaijan education develops day by day. I think this development depends on effective teaching. A key aspect of effective teaching is having a plan for what will happen in the classroom each day. Some teachers with experience say...
Motivasiya

The Outline of the lesson

1. Standartlar: 1.1.1. Müraciətlər zamanı sadə sualları cavablandırır. 1.1.2. Dinlədiyi mətndə yeni söz və ifadələri seçir. 2. Təlim nəticələri: 1. ”London” mətnindəki yeni söz və ifadələri seçir. 2. ”London”...
Məktəblilər

İngilis dilinin tədrisində Kembric üsulunun tətbiqi

Müasir dövrdə gənc nəslin ingilis dilində sərbəst fikir ifadə etməsi və sosial şəbəkələrdə fəal iştirakı ingilis dilinin tədrisində də dəyişikliklərlə əlaqədardır. Hər kəsə məlumdur ki, qloballaşan dünyada...
Hava

V SİNİFLƏR ÜÇÜN ” WEATHER İN THE WORLD ” MÖVZUSUNA DAİR DƏRS NÜMUNƏSİ

Standartlar:  1.1.1 Müraciətlər zamanı sadə sualları cavablandırır. 2.1.1 Yeni söz və ifadələrdən düzgün istifadə edir. 2.1.2 Kiçik həcmli dialoqlarda iştirak edir. 4.1.4 Gördüyü əşya və hadisələrin adlarını yazır. Məqsəd...