5:45 pm - Çərşənbə axşamı Dekabr 12, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - BİOLOGİYA

Fotosintez

Fotosintez mövzusunda şagirdlərə ekoloji mədəniyyətin aşılanması

Biologiya canlılar aləmini öyrənməklə canlı təbiətlə insan arasında körpü rolunu oynayır. Baxmayaraq insan özü də biologiyanın tədqiqat obyektlərindən biridir, təfəkkürü və nitq qabiliyyəti ona təbiəti dəyişdirmək,...
Şəkil

Biologiya dərslərində İKT-dən istifadə təcrübəsindən

Müasir dünyada sivilizasiyanın sürətlə inkişaf etməsi müxtəlif elm sahələrinin yaranması və tətbiq edilməsi ilə əlaqədardır.Ona gorə də təhsilin əhəmiyyəti günü-gündən artır. Cəmiyyətdə önəmli sahə kimi inkişaf...
Şəkil

Fənn kurikulumları və biologiya dərslərində yeni metodların tətbiqi

MÖVZU: Birləpəlilərsinfi. Taxıllar və zanbaqlar fəsiləsi STANDART: 1.1.2. Canlıların müxtəlifliyi haqqında mülahizələrini şərh edir 1.1.4. Canlıların sistematik kateqoriyalarını fərqləndirir MƏQSƏD: Taxıllar və zanbaqkimilər...
Çiçək

Konstruktiv yanaşma ilə interaktiv biologiya dərsində şagird təfəkkürünün inkişafı

Genişlənən iqtisadi – siyasi və mədəni əlaqələr gənclərimizdən beynəlxalq biliklərə inteqrasiya zərurəti doğurur. Ona görə də hər bir valideyn ovladına milli mənəvi dəyərləri mənimsəmiş bazar iqtisadi şəraitində...
Yarpaqlar

VI sinifdə Biologiya fənninin tədrisi zamanı fəal təlim üsullarından istifadə nümunəsi

Mövzu: Yarpaqların xarici quruluşu. Yarpaqların düzülüşü. Standart: 1.1.2 Canlıların quruluşunu təsvir edir. 2.1.1 Bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini sadalayır. Məqsəd: 1. Yarpağın xarici quruluşunu təsvir edir. 2....
Aynurə Nəzərli,
biologiya müəllimi

ATMOSFERİN ÇİRKLƏNMƏSİ

Atmosfer beş qatlı 3000 km qalınlığında Yerin qaz təbəqəsidir. Atmosfer planetimizin vahid hava okeanı olub Yer üzərində həyatı qoruyur və saxlayir. Atmosfer Yer səthinin gündüz həddən artıq qızmasının, gecə isə tez...

Biologiya elminin təkamül nəzəriyyəsi

“Darvin üzvi aləmin inkişaf qanununu kəşf etmişdir.” Firidrix Engels Yüz ildən çox bundan əvvəl biologiya elmləri tarixində baş vermiş bu hadisə yalnız biologiya sahəsində çalışan alimləri deyil, ixtisasından,...
Təbiət və biz

Biologiya fənn kurikulumunun üstünlükləri

Uzun illər biologiya fənninin tədrisi ilə məşğul olan bir müəllim kimi deyə bilərəm ki, yeni təlim üsullarının tədris prosesinə tətbiqi şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafında böyük rol oynayır. Bir anlıq...
Aynurə Nəzərli,
biologiya müəllimi

Biologiyadan açıq dərs

Mövzu: Çiçək-şəklini dəyişmiş zoğdur. Standart: 1.1.2. Canliların quruluşunu təsvir edir. Məqsəd: 1. Çiçəyin quruluşunu təsvir edir. 2. Birevli və ikievli bitkiləri təsvir edir. İş forması: Kolletiv və qruplarla iş İş...

Biologiyanın tədrisinə aid dərs nümunəsi

“İnsan qanadsızdır, lakin öz ağlının gücünə arxalanaraq uça bilər.” V.A.Jukovski Bildiyiniz kimi kurikulum- təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin təşkilini və həyata keçirilməsini əks etdirən...