8:52 pm - Cümə axşamı Yanvar 19, 2017

ARXİV: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA Subscribe to DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA

Şəkil

FİZİKA FƏNNİNİN TƏDRİSİ ZAMANI MOTİVASİYANIN ROLU

“Şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətləri onun intellektual səviyyəsindən daha əhəmiyyətlidir”. A.Eynşteyn Azərbaycanda ümumi təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlar, o cümlədən onun əsas istiqamətlərindən olan...
Samirə Bünyatova, Suraxanı rayonu, N.Salamov adına 97 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəllimi

“Mexaniki hərəkət”

Sinif: 6a Mövzu: “Mexaniki hərəkət“ Standart: 1.1.3. Hərəkəti növlərinə görə qruplaşdırır. 1.1.4. Müxtəlif xarakterli təbiət hadisələrinə dair müşahidələrini təqdim edir. 3.1.2. Sadə təcrübələr aparır, nəticələrini...
Şəkil

“Cisimlərin üzmə şərtləri, gəmilərin üzməsi, havada uçma” mövzusu

Şagird və müəllimlərə kömək məqsədi ilə hava şarları və onların inkişaf tarixi haqqında məlumat verməyi özümüzə borc bildim. Güman edirəm ki, şagird və müəllimlər bu tarixi məlumatlardan bəhrələnib öz işlərində...
Şəkil

FİZİKA FƏNNİNDƏN “DİFFUZİYA” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ

Fənn: Fizika Sinif: 6 Mövzu: Diffuziya Standartlar: 2.1.1. Maddələri quruluşuna görə fərqləndirir. 2.1.4. Maddələrin quruluşuna dair sadə məsələləri həll edir. 2.2.1. Təbiətdəki əlaqəli sistemləri və qarşılıqlı təsirləri...

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN 2015-Cİ İL SENTYABR KONFRANSLARI ÜÇÜN T Ö V S İ Y Ə L Ə R Fizika və astronomiya

Ümumtəhsil məktəb sisteminin modernləşdirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış fizika fənni kurikulumunda şagirdlərdə şəxsiyyətyönümlü bacarıqları inkişaf etdirməyə imkan verən 30 əsas və 85 alt-standart nəzərdə tutulmuşdur....

Fizika səhnəcikləri

Fizika gecələrində maraqlı sualların və təcrübələrin qoyulması təbii bir haldır ki, bu da bütün tamaşaçılar tərəfindən sevinclə qarşılanır. Belə tədbirlərdən ən zəif şagird və ya fizikanı çoxdan unutmuş yaşlı...
Rahib 
Hadiyev, Masallı rayonu, C.Kazımov adına tam orta məktəbin fizika müəllimi

Fizika qanuna uyğunluqları öyrənir

Fizika-təbiət haqqında elm olub materiyanın müxtəlif formalarını, onun xassələrini və qarşılıqlı çevrilməsini öyrənir, müvafiq qanunauyğunluqları aşkar edir. Şagirdlər fiziki anlayışları mənimsəməklə, onlarda...
Seyran Əliyev,
Lənkəran rayon Boladi kənd 1 ¹-li tam orta məktəbin fizika müəllimi

Fizikanın tədrisində İKT-dən istifadə

Müasir dövrdə fizka elmi-texniki tərəqqinin aparıcı qüvvəsidir. Buna görə də şagirdlərin orta məktəbdə aldıqları biliklərin fəaliyyət dairəsini maksimal dərəcədə genisləndirməyə ehtiyac vardır. Bu sahədə laboratoriya...
Fizika

Orta məktəblərin VI sinifində fizika fənninin tədrisində İKT-dən istifadənin əhəmiyyəti

XXI-ci əsr elm və texnika əsridir. Bu əsrin tələbləri cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaradılmasına, iqtisadi mexanizmin inkişafına və s. bütün sahələrdə inteqrasiyaya gətirib çıxardı və təhsildə də yeni...
Motivasiya

Yeni metodla keçirilən dərs nümunəsi

Bu ildən etibarən VI-cı siniflərdə fizika fənninin tədrisinə başlanıb. Gələn tədris ilində fizika fənni VII-ci sinifdə də yeni metod və üsullarla tədris olunmalıdır. Dərs elə qurulmalıdır ki, şagirdlərin dərsə maragı...