3:11 pm - Cümə Noyabr 24, 2175

Ümumtəhsil məktəblərinin IX – XI siniflərində Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası fənni üçün tədris materiallarının təxmini planlaşdırılması

IX sinif

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

68 saat, həftədə 2 saat

 

1-ci dərs. “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası” kursunun təkrarı

 

İqtisadi və sosial coğrafiya. Giriş                     

2-ci dərs. İqtisadi və sosial coğrafiya elminin yaranması və inkişafı

 

Dünyanın müasir siyasi xəritəsi                       

3-cü dərs. Dünyanın  siyasi xəritəsinin formalaşma mərhələləri

4-cü dərs. Dövlət ərazisi və dövlət sərhədləri. Siyasi coğrafiya.

5-cü dərs. Dünya ölkələrinin dövlət və ərazi quruluşunun əsas formaları. Ölkələrin tipologiyası.

6-cı dərs. Regional problemlər. Beynəlxalq təşkilatlar

 

Dünyanın təbii ehtiyatları                                

7-ci dərs. Təbii resurslar və onların iqtisadi inkişafa təsiri.Mineral resurslar

8-ci dərs. Torpaq, su və meşə resursları. Praktik iş №1 Təbii ehtiyatların təmin olunmasına görə ölkələri qruplaşdırmaq.

9-cu dərs. Dünya okeanı və başqa resurslar

10-cu dərs. Ətraf mühitin ekoloji problemləri və bu problemlərin həlli yolları.

11-ci dərs. Təbiətdən istifadə üzrə dövlət siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq

 

Dünya əhalisinin coğrafiyası                           

12-ci dərs. Yer kürəsində əhalinin məskunlaşma mərhələləri

13-cü dərs. Dünyada demoqrafik vəziyyət

14-cü dərs. Dünya əhalisinin irq, etnik, milli və dini fərqləri

15-ci dərs. Əhalinin yerləşməsi və məskunlaşma formaları. Praktik iş №2. Qədim dövrdə ilk məskunlaşma regionlarını k/xəritədə işləmək.

16-cı dərs. Əhalinin miqrasiyası

 

Dünya təsərrüfatının coğrafiyası                              

17-ci dərs. Dünya təsərrüfatı

18-ci dərs. Dünya təsərrüfatı ETİ dövründə.

19-cu dərs. ETİ-nin təsərrüfatın sahəvi və ərazi strukturuna təsiri

20-ci dərs. Müasir dövrdə dünya inkişafının qloballaşması

21-ci dərs.İqtisadi qloballaşma və Azərbaycan Respublikası

22-ci dərs Ümumiləşdirici təkrar

 

Dünya sənayesinin coğrafiyası                                  

23-cü dərs. Yanacaq energetika sənayesi. Energetika balansının dəyişməsinin üç mərhələsi. Neft, qaz və kömür sənayesi.

24-cü dərs. Neftin əsas daşınma istiqamətləri. Neft, təbii qaz hasilatı və emalının əsas regionları. Praktik iş №3. Əsas neft və qaz yataqları mərkəzlərini k/xəritədə qeyd etmək

25-ci dərs. Elektroenergetika. Elektrik stansiyalarının tipləri. Qeyri-ənənəvi enerji mənbələri

26-cı dərs. Metallurgiya. Qara və Əlvan metallurgiya. Əlvan metallurgiya və onun xammal bazası.

27-ci dərs. Maşınqayırma. Maşınqayırmanın inkişafına və yerləşməsinə təsir edən başlıca amillər.

28-ci dərs Ümumiləşdirici təkrar

 

Dünyanın kənd təsərrüfatının coğrafiyası                                  

29-cu dərs. Dünyanın k/təsərrüfatının sosial-iqtisadi xüsusiyyətləri                         

30-cu dərs. Əkinçilik. Praktik iş №4. Buğda, qarığdalı, çəltik, qəhvə, kakao, pampıq, çay bitikilərinin yayıldığı regionların k/xəritədə işlənməsi

31-ci dərs. Heyvandarlıq

 

Dünya nəqliyyatının coğrafiyası.                                       

32-ci dərs. Nəqliyyatın coğrafiyası: quru, yol, dəniz, su, hava nəqliyyatı. Nəqliyyat və ətraf mühit. Praktik iş №5. Dünyanın başlıca nəqliyyat magistrallarının və qovşaqlarının k/xəritə üzrə işlənməsi

33-cü dərs. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr

Regional coğrafiya                                                              

Region anlayış və region fərqlər                               

34-cüdərs. İnkişaf Etmiş Ölkələr. ABŞ, Qərbi Avropa və Yaponiya 3 əsas inkişaf etmiş mərkəzlər kimi

35-ci dərs İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr (İEOÖ)

 

Şimali Amerika                                                          

36-cı dərs. Şimali Amerika müasir dünyada. Amerika Birləşmiş Ştatları

37-ci dərs.Təsərrüfatının ümumi səciyyəsi

38-ci dərs. Ümumiləşdirici təkrar

 

AVROPA ÖLKƏLƏRİ                                                       

39-cu dərs. Qərbi Avropa ölkələri. Ərazisi İCM-yi dövlət quruluşuna görə fərqləri.

40-cı dərs. Orta Avropa ölkələri.

41-ci dərs. Şimali Avropa ölkələri

42-ci dərs. Cənubi Avropa ölkələri

43-cü dərs. Şərqi Avropa ölkələri

44-cü dərs. Baltikyanı ölkələr və Belarus

45-ci dərs. Mərkəzi Avropa ölkələri

46-cı dərs. Cənub-Şərqi Avropa ölkələri

47-ci dərs. Cənubi Qafqaz ölkələri.

48-ci dərs. Praktik iş №6 Ölkələrin təbii ehtiyatlarla təmin olunma səciyyəsinin təhlili

49-cu dərs. Rusiya Federasiyasının müasir sərhəddinin formalaşmasının tarixi coğrafi mərhələləri. Əhalisi, milli tərkibi. Praktik iş №7. RF-da mövcud olan respublikaların k/xəritədə qeyd edilməsi.

50-ci dərs. Rusiya Federasiyasının coğrafi rayonları. Təsərrüfatının ümumi xarakteristikası. Sənayenin başlıca sahələri və mərkəzləri.

51-ci dərs Ümumiləşdirici təkrar

 

II yarımil

 

Asiya ölkələri                                                    

52-ci dərs. Asiya ölkələri

53-cü dərs. Şərqi Asiya ölkələri

54-ciü dərs. Yaponiya.

55-ci dərs. Təsərrüfatının ümumi səciyyəsi

56-cı dərs. Çin Xalq Respublikası

57-ci dərs. Mərkəzi Asiya ölkələri

58-ci dərs. Cənub.Cənubi – Şərqi  Asiya ölkələri. Praktik iş №8. Şərqi və Cənubi Asiya ölkələrindən birinin müqayisəli səciyyəsi

59-cu dərs. Cənubi-Qərbi Asiya ölkələri

60-cı dərs. İran İslam Respublikası

61-ci dərs. Asiyanın ərəb ölkələri

62-ci dərs Ümumiləşdirici təkrar

 

Afrika ölkələri                               

63-cü dərs. Afrika ölkələri müasir dünyada. Siyasi xəritəsi, ərazisi, tərkibi və coğrafi mövqeyi. Əhalisi etnik tərkibi.

64-cü dərs. Təsərrüfatın ümumi xarakteristikası: sənaye və kənd təsərrüfatı coğrafiyası. Daxili fərqlər

 

Latın Amerikası ölkələri                         

65-ci dərs.  Latın Amerikası müasir dünyada. Praktik iş №9.Müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə Latın Amerikası ölkələrini qruplaşdırmaq.

66-cı  dərs. Təsərrüfatının ümumi xarakteristikası. Sənaye və kənd təsərrüfatı coğrafiyası. Praktik iş №19. LA ölkələrində neft, təbii qaz, boksit, dəmir filizi ilə zəngin olan ölkələrin qruplaşdırılması

AVSTRALİYA İTTİFAQI                              

67-ci dərs. Avstraliya İttifaqı və Okeaniya ölkələri. Ölkənin iqtisadi coğrafi səciyyəsi.

 

Bəşəriyyətin qlobal problemləri                       

68-cı dərs. Qlobal problemlər haqqında anlayış. Bəşəriyyətin qlobal problemlərinin meydana gəlməsi

 

 

X sinifş

YERŞÜNASLIQ

34 saat, həftədə 1 saat.

 

1-ci dərs. “Yerşünaslıq” elmi – Yer haqqında biliklər sistemidir.

 

KAİNAT.GÜNƏŞ SİSTEMİ.                                 

2-ci dərs. Kainat, ukduzlar, peyklər, planetlər, onların qruplaşdırılması.

3-cü dərs. Yerin Günəş sistemində mövqeyi.

4-cü dərs. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Praktik iş№ 1. Yerli vaxtı və saat qurşaqların təyinə aid çalışmalar.

5-ci dərs. Yerin Günəş ərtafında hərəkəti və onun cografi nəticələri. Praktik iş№ 2. Günəş şüalarının Yer səthinə düşmə bucağının dəyişməsinə aid çalışma.

 

COGRAFİ VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏLƏR.        

6-cı dərs. Coğrafi xəritlələr, onların tərtibi xüsusiyyətləri

7-ci dərs. Coğrafi xəritələrinin təsnifatı

8-ci dərs. Coğrafi xəritələrin, məzmununa və ərazi əhatə etməsinə görə təsnifatı. Praktik iş№ 3. Xəritə üzərində müxtəlif üsullarla miqyas və məsafələrin təyini.

9-cu dərs. Kartoqrafik təsvirlərdə istifadə. Praktik iş№ 4. Topoqrafik xəritələrin sadə oxunuşu.

 

YERİN DAXİLİ QURULUŞU.                                 

10-cu dərs. Yerin bir planet kimi yaranması və inkişafı

11-ci dərs. Yerin geoloji inkişaf mərhələləri. Geoxronoloji cədvəl. Praktik iş№ 5. Geoxronoloji cədvəlin öyrənilməsi.

12-ci dərs. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığı.

13-cü dərs. Litosfer tavalarının müqayisəli təhlili.

14-cü dərs. Geosinklinal sahələr platformalar. Əsas dag əmələgəlmə. Praktik iş№ Platforma və geosinklinal sahələrin müqayisəli təhlili.

15-ci dərs. Zəlzələ və vulkanizm prosesləri.

 

YER SƏTHİNİN REYLEFİ.                                              

16-cı dərs. Relyefin formaları. Onların təsnifatı.

17-ci dərs. Ekzogen mənşəli relyef formaları.

 

II yarımil

 

18-ci dərs. Dünyanın böyük dağ qurşaqları və düzənliklər. Praktik iş№ 8.Fiziki xəritələr əsasında dünyanın iri dağ sistemlərini və düzənliklərini qruplaşdırmaq.

19-cu dərs. Okean dibinin relyefi.

 

ATMOSFER.                                                             

20-ci dərs. Atmosfer. Atmosferin tərkibi, quruluşu, əhəmiyyəti. Praktik iş№ 9. Tempraturun sutkalıq, aylıq, illik gedişi qrafikinin tərtibi.

21-ci dərs. Havanın tempraturu. Günəş radiyasiyası. Praktik iş№ 10. Tempraturun dəyişməsinə aid çalışma.

22-ci dərs. Yer kürəsində atmosfer təzyiqinin müxtəlifliyi və onun coğrafi nəticələri. Təzyiq qurşaqları. Praktik iş№ 11. Atmosfer təzyiqinin dəyişməsinə aid çalışmalar.

23-cü dərs. Atmosferdə su. Bludluq. Praktik iş№ 12. Nisbi və mütləq rütubətlik əmsalına aid çalışmalar.

24-cü dərs. Hava və iqlim. Əsas iqlim qurşaqları. İqlim tipləri. Praktik iş№ 13. İqlim xəritəsinin oxunması.

 

HİDROSFER.                                                                               

25-ci dərs. Hidrosfer yerin su təbəqəsidir.

26-cı dərs. Su kütlələri və okeanda dinamik proseslər (dalğa, qabarma və çəkilmə), okean cərəyanları və sunami.

27-ci dərs. Quru suları. Çaylar və onların elementləri. Çayların hidroloji xüsusiyyətləri. Praktik iş№ 14. Çayın düşməsi, meyilliyi, çay şəbəkəsinin sıxlılığının tapılmasına aid çalışmalar.

28-ci dərs. Göllər və onların təsnifatı. Yeraltı sular, bulaqlar, buzlaqlar, örtük və dağ buzlaqları.

 

BİOSFER.                                                                                

29-cu dərs. Biosfer anlayışı. Yer üzərində üzvi aləmin yaranması və inkişaf mərhələləri və difər xarici təbəqələrə təsiri.

30-cu dərs. Torpaq. Torpaq yaradan əsas amillər. Əsas torpaq tipləri. Torpaq-eroziyası. Praktik iş № 15. torpaq profilinin sxematik tərtibi.

31-ci dərs. Coğrafi təbəqə. Yaranması və inkişaf ritmiliyi.

32-ci dərs. Təbii komplekslər. Təbii zonalar. Landşaftlar.

 

QLOBAL EKOLOJİ PROBLEMLƏR.                                               

33-cü dərs. Ekoloji problemlər və onların yaranması səbəbləri.

34-cü dərs. Ekoloji siyasət və ekoloji tərbiyə.

 

 

 

XI sinif.

Türk dünyasının coğrafiyası

68 saat.Həftədə 2 saat

 

1-ci dərs. X sinifdə keçirilənlərin təkrarı

2-ci dərs. Giriş. “Türk dünyası coğrafiyası” nəyi öyrədir?

3-cü dərs. Türk dünyası anlayışı.

4-cü dərs. Müasir türk dünyası.

5-ci dərs. Türk etnosları. Türk xalqlarının assimilyaya uğraması səbəbləri.

6-cı dərs. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan türk xalqları. Dövlət qurumuna malik olmayan türk etnosları.

7-ci dərs. Dünya elm və mədəniyyətinin inkişafında türk xalqlarının yeri.

8-ci dərs. İpək karvan yollarının yaranmasında türklərin iştirakı

9-cu dərs. Müasir dövrdə türk ölkələrinin inteqrasiyasının vacibliyi

10-cu dərs. Ümumiləşdirici təkrar.

11-ci dərs. Test tapşırıqları vasitəsilə öyənilənlərin yoxlanılması

 

TÜRK DÜNYASI COĞRAFİYASININ SƏCİYYƏSİ.              

12-ci dərs. Türk dünyası ölkələrinin təbii şəraiti və təbii ehtiyatları

13-cü dərs. Ərazisinin böyüklüyü, relyefi.

14-ci dərs. Geoloji qurluşu. Faydalı qazıntıları.

15-ci dərs. Türk dünyasının iqlimi, daxili suları, torpaq və bitki örtüyü.

16-cı dərs. Türk dünyası ölkələrinin əhalisi.

17-ci dərs. Əhalinin yerdəyişməsi əmək ehtiyatları.

18-ci dərs. Türk dünyası ölkələrinin təsərrüfatının müasir inkişafı və perspektivləri

19-ci dərs. Türk dünyasının ekoloji problemləri

20-ci dərs. Ümumiləşdirici təkrar

21-ci dərs. Test tapşırıqları vasitəsilə öyənilənlərin yoxlanılması

REGİONAL HİSSƏ.                                                 

Azərbaycan Respublikası.                                         

22-ci dərs. Azərbaycan Respublikasının türk dünyası ölkələri arasında geosiyasi mövqeyi.

23-ci dərs. Təsərrüfatın quruluşu və ərazisinin təşkili

24-ci dərs. Təbii şəraiti və ehtiyatlarından istifadə yolları.

25-ci dərs. İqtisadiyyatın aparıcı sahələri

26-cı dərs. Beynəlxalq əlaqələri

27-ci dərs. Aqrar sektoru. Nəqliyyat

28-ci dərs. Cənubi Azərbaycan

29-cu dərs. Cənubi Azərbaycanın təbii şəraiti, ehtiyatları.

30-cudərs. CənubiAzərbaycanın əhalisi.

31-ci dərs. Cənubi Azərbaycanın təsərrüfatının əsas istiqamətləri

32-ci dərs. Azərbaycan Respublikası və Cənubi Azərbaycanın coğrafi vəziyyətinin müqayisəsi

33-cü dərs. Ümumiləşdirici təkrar

34-cü dərs .Test tapşırıqları vasitəsilə öyənilənlərin yoxlanılması

 

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI                               

35-ci dərs. Türkiyə Respublikasının coğrafi səciyyəsi, dövlət rəmzləri.

36-cı dərs. Türkiyə Respublikasının Türk dünyasında aparıcı rolu.

37-cidərs. Relyef və faydalı qazıntıları.

38-ci dərs. İqlimi, daxili suları, bitki və torpaq örtüyü.

39-ci dərs. Sənayesi.

40-cı dərs. Türkiyənin əhalisi və əmək ehtiyatları.

41-ci dərs. Kənd təsərrüfatı, nəqliyyatı. Xarici iqtisadi əlaqələri.

42-ci dərs. Şimal Kipr Türk Rüspublikası

43-cü dərs. Ümuləşdirici təkrar.

44-cü dərs. Test tapşırıqları vasitəsilə öyənilənlərin yoxlanılması

MƏRKƏZİ ASİYA TÜRK DÖVLƏTLƏRİ.           

45-ci dərs.  Mərkəzi Asiyanın Türk Dövlətləri və Qrumları.

46-ci dərs. Qazaxstan Respublikası.

47-ci dərs. Özbəkstan Respublikası

48-ci dərs. Qazaxstan və Özbəkstan Respublikalarının coğrafi vəziyyətinin müqayisəsi

49-cudərs. Qırğızıstan Respublikası

50-ci dərs. Türkmənistan Respublikası

51-ci dərs. Qırğızıstan və Türkmənistan respublikalarının coğrafi vəziyyətinin müqayisəsi

II yarımil

52-ci dərs. Sintszyan-Uğur Muxtar rayonu. Praktik iş № 6. Sintszyan-Uğur Muxtar rayonun sərhədlərini müəyyən edilməsi.

53-cü dərs. Ümumiləşdirici təkrar.

54-cü dərs. Test tapşırıqları vasitəsilə öyənilənlərin yoxlanılması

RUSİYA FEDERASİYASI TƏRKİBİNDƏKİ TÜRK QURUMLARI.          

55 -ci dərs. Rusiya Federasiyasında türk xaiqlarının yayıldığı təsərrüfatın səciyyəsi. Praktik iş № 7. RF-da yerləşən Türk qrumlarının k/xəritədə sərhədlərini təyin etmək

56 -cı dərs. Şimali Qafqaz regionu

57-ci dərs Qaraçay-Çərkəz Respublikası

58-ci dərs Kabarda-Balkarıstan Respublikası

59-cu dərs  Tatarıstan Respublikası

60-cı dərs. Volqa-Ural regionu

61-ci dərs Başqırıstan Respublikası

62-ci dərs Çuvaş Respublikası

63-cü dərs Çuvaş, Tatarıstan və Başqırıstan türk respublikalarının coğrafi vəziyyətinin müqayisəsi

64-cü dərs Ümumiləşdirici təkrar

SİBİR VƏ UZAQ ŞƏRQ REGİONU     

65-ci dərs Altay Respublikası.

66-cı dərs Tiva Respublikası. Xakasiya Respublikası

67-ci-dərs Saxa Respublikası .Taymır Muxtar Mahalı

68-ci dərs Ümumiləşdirici təkrar

 

                         Təranə İsmayılova  

TPİ-nin böyük elmi işçisi

Aygün Əliyeva  

Yasamal rayonu 

175 nömrəli məktəbin coğrafiya müəllimi 

Filed in: TƏXMİNİ PLANLAŞDIRMA

Hələ şərh yoxdur

Şərh yazın